1. Ligji nr.9901 datë 14.04.2008 “ Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar me ligjin 129/2014 .
  2. Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë
  3. VKM nr.393 datë 18.06.2014 “ Për një Ndryshim në Vendimin me nr.1497 datë 19.11.2008  “ Për shtypjen e Letrave me Vlerë” .